Rekrutacja na rok 2014/2015

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

od 5 marca do 11 marca (w godzinach pracy przedszkola)

Potwierdzanie przez rodziców dzieci przyjętych woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku  – rodzice składają pisemną deklarację

od 12 marca do 25 marca

Zapisy w SYSTEMIE – rodzice dzieci urodzonych w latach 2011-2009 wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie

od 12 marca do 26 marca (w godzinach pracy przedszkola)

Składanie wniosków o przyjęcie do dyrektora przedszkola/szkoły  – rodzice składają podpisany wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

od 12 marca do 7 kwietnia (do godz. 10.00)

Weryfikacja i zatwierdzanie podań

28 kwietnia godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – listy należy umieścić w widocznym miejscu
w przedszkolu/szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia)

od 28 kwietnia do 7 maja (w godzinach pracy przedszkola)

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do przedszkola/szkoły,
do której dziecko zostało zakwalifikowane – rodzice składają w przedszkolu/szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu

9 maja godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza:

* w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do  komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,

* uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało),

* w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

* w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie,

* na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające:

6 czerwca godz. 16.00

Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach

od 6 czerwca od godz. 16.00 do 12 czerwca

Zapisy w SYSTEMIE – rodzice wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie

od 6 czerwca od godz. 16.00 do 13 czerwca (w godzinach pracy przedszkola)

Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola/szkoły  – rodzice składają podpisany wniosek oraz dokumenty/oświadczenia  potwierdzające kryteria w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

18 czerwca godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

od 18 czerwca do 24 czerwca (w godzinach pracy przedszkola)

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do przedszkola/szkoły,
do której dziecko zostało zakwalifikowane – rodzice składają w przedszkolu/szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu.
Rodzice dziecka przyjętego w postępowaniu rekrutacyjnym mogą potwierdzić wolę zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w postępowaniu uzupełniającym jeżeli złożą pisemną rezygnację z miejsca w przedszkolu/szkole, która już przyjęła dziecko.

25 czerwca godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

od 25 czerwca

Procedura odwoławcza

29 czerwca

Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach

Logowanie do systemu: www.warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

Przyjmowanie kart:

poniedziałki / wtorki / czwartki  8.00 – 16.00

środy  10.00 – 17.30

piątki 8.00 – 15.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasze przedszkole

Przedszkole w 2013r. obchodziło jubileusz 50–lecia działalności. Wielu absolwentów wraca do naszego przedszkola z pełnym zaufaniem powierzając nam opiekę nad swoimi dziećmi.

W naszej pracy kładziemy duży nacisk na promowanie zdrowego stylu życia. W roku 2012 i 2013 przedszkole otrzymało Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka.

Obecnie naszym priorytetem jest dbanie bezpieczeństwo i przestrzeganie Praw Dziecka. Realizujemy program „Chronimy dzieci”, którego celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci oraz dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach.

Nauczyciele starają się poznać swoich wychowanków, rozwijać ich zainteresowania i zdolności. Tradycją przedszkola jest coroczny udział dzieci w różnych konkursach: wokalnych, tanecznych, recytatorskich, ekologicznych i sportowych. Dzieci prezentują swoje talenty zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody.

Zgodnie z rozpoznanymi potrzebami dzieci niektóre treści programowe są rozszerzane według opracowanych przez nauczycieli programów:

Program profilaktyki logopedycznej „ABC – ładnie mówić chcę”

Program wychowawczy „Przedszkolak z klasą”

 

W maju 2014r. przedszkole otrzymało tytuł Przedszkola w Ruchu biorąc udział w akcji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wakacje

Dużo uśmiechu, zabaw i słońca na okres wakacji

życzą wszystkim przedszkolakom i ich rodzinom

 

                                                  Pracownicy Przedszkola Nr 228

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym

W tym roku szkolnym nasze przedszkole współpracuje z:

 • Wydziałem Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów – jako organem prowadzącym – zatwierdzenie organizacji pracy przedszkola zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców.
 • Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty – Mokotów m. st. Warszawy – w zakresie wydatkowania środków finansowych
 • Młodzieżowym Domem Kultury „Mokotów” – w zakresie organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolu
 • Partnerstwem dla Mokotowa ” Moje Wierzbno” – wspólne przygotowanie kolejnej „Podwórkowej Gwiazdki”
 • Fundacją Dzieci Niczyje – realizacja Programu Chronimy Dzieci
 • Fundacją Mederi -  realizacja Programu Wielki Słoń
 • Strażą Miejską – zajęcia z dziećmi i rodzicami na temat bezpieczeństwa
 • Szkołami Podstawowymi nr 119 i 202 – w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego, podejmowanie wspólnych działań mających na celu poznanie szkoły przez dzieci 5-letnie
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 7 – w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej – w zakresie pomocy socjalnej dla dzieci – refundacja posiłków
 • Stowarzyszeniem Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” – doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, meble i zabawkiz pieniędzy przekazywanych przez rodziców dzieci w ramach Akcji 1% dla Mojego Przedszkola
 • Innymi placówkami przedszkolnymi na Mokotowie – wymiana doświadczeń i szkolenie nauczycieli, udział dzieci w konkursach międzyprzedszkolnych
 • Towarzystwem Nasz Dom i Strażą Graniczną – integracja środowiska przedszkolnego przez udział w akcjach charytatywnych, rozwijanie postaw społecznych dzieci

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadanie imienia dla przedszkola

Cel podjętych działań:

- nazwa wyróżnia przedszkole, które przestaje być anonimowe jak każde oznaczone tylko kolejnym numerem

- refleksja nad dotychczas prowadzoną działalnością i wyznaczenie dalszego kierunku pracy z dziećmi

- aktywizowanie i integrowanie całego środowiska przedszkolnego: dzieci, ich rodziców i pracowników przedszkola Więcej… »

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------