Informacja dla Rodziców dzieci nowo przyjetych do przedszkola

Serdecznie zapraszamy na zebranie dnia 12.05.2015 o godz. 17.00 (wtorek)

Planowane terminy zajęć adaptacyjnych:

21.05.2015 godz. 17.00 – czwartek

28.05.2015 godz. 17.00 – czwartek

11.06.2015 godz. 17.00 – czwartek

25.06.2015 godz. 17.00 – czwartek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA 2015/2016 – harmonogram i regulamin

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2015/2016 przedszkola.edukacja-warszawa.pl

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych   w roku szkolnym 2015/2016 
Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone jest w tych samych terminach.

Oferta

25 lutego godz. 10.00  Udostępnienie  w systemie rekrutacyjnym  oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

27 lutego - 6 marca Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego  w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych

9 marca22 marca Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

9 marca23 marca Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA

1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano  oddziały integracyjne.

2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

27 kwietnia godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.
Możliwość sprawdzenia w systemie,  gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

27 kwietnia godz. 13.005 maja Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

7 maja godz. 13.00  Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 7 maja  W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych

8 czerwca godz. 16.00  Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

8 czerwca godz. 16.00 - 14 czerwca Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie

8 czerwca15 czerwca Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
UWAGA

1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano  oddziały integracyjne.

2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

22 czerwca godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.

22 czerwca godz. 13.00  – 24 czerwca Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

25 czerwca godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych  i nieprzyjętych.

25 czerwca  Procedura odwoławcza.

31 sierpnia  Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Regulamin  rekrutacji dzieci do Przedszkola Nr 228

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 • Statut Przedszkola nr 228 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
 • art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7);

 

§1

Informacje ogólne

 1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola Nr 228 odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru.
 3. Do Przedszkola Nr 228 przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, na wniosek ich rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Nr 228 przeprowadza się co roku na  kolejny rok szkolny, na wolne miejsca.
 5. Dyrektor Przedszkola Nr 228, po zakończeniu etapu składania deklaracji rodziców/opiekunów prawnych o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 228, ustala liczbę wolnych miejsc, na które prowadzi się postępowanie rekrutacyjne.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 228, przed rozpoczęciem rekrutacji, corocznie składają na kolejny rok szkolny pisemną deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 228, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 7. Dyrektor Przedszkola Nr 228 organizuje proces rekrutacji, w tym:

1)     podaje do publicznej wiadomości zasady prowadzenia rekrutacji oraz postępowania rekrutacyjnego,

2)     powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej Przewodniczącego,

3)     przyjmuje deklaracje dotyczące kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz wnioski o przyjęcie,

4)     jest organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej,

5)     zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów prawnych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego,

6)     archiwizuje dokumentację rekrutacyjną,

7)     przyjmuje dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego.

 

§2

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

 1. Postępowanie rekrutacyjne, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata, przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 2. Harmonogram prac Komisji ustala jej przewodniczący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.
 3. Komisja Rekrutacyjna działa na podstawie Regulaminu rekrutacji i zarządzenia Dyrektora określającego czas jej pracy w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany a rodzic/opiekun prawny złożył wymagane dokumenty.
 5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może: żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka,        o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 6. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych,

2)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  lub informację o liczbie wolnych miejsc,

3)   sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

4)   sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 1. Listy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane    w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Nr 228.
 2. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 4, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji  Rekrutacyjnej.

 

§3

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola i etapy ich procedowania

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola obowiązują:

1)   kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe, o jednakowej wartości punktowej:

a)   wielodzietność rodziny kandydata,

b)   niepełnosprawność kandydata,

c)   niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata,

d)   niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata,

e)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2)   kryteria określone przez organ prowadzący tzw. kryteria samorządowe, o zróżnicowanej  wartości punktowej.

 1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący tzw. kryteria samorządowe.

 

§4

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do Dyrektora Przedszkola Nr 228.
 2. Do wniosku o przyjęcie do przedszkola dołącza się dokumenty potwierdzające wybrane kryteria :

1)   oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2)   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

3)   prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4)   dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866),

5)   oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola, do którego ubiega się o przyjęcie

6)   orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia

7)   Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

8)   Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej

9)   Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym

10) Wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

11) Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

12) Kopię karty uprawniającej do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie z hologramem „Karta Warszawiaka” lub „Karta Młodego Warszawiaka” lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez  elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO)

13) Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę         w rodzinie kandydata

 1. Kopie składanych dokumentów, potwierdzających wybrane kryteria, poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny dziecka
 2. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium: Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie, potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
 3. Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w każdym z nich klauzuli następującej  treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 4. Na żądanie przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej rodzice/opiekunowie prawni kandydata przedstawiają dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów)
 5. Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.

 

§5

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola Nr 228.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do Dyrektora Przedszkola Nr 228 odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§6

Uprawnienia do sprawdzania danych zawartych w oświadczeniach

 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej:

1)   może żądać dokumentów potwierdzających  informacje zawarte w oświadczeniach,

2)   wyznacza termin dostarczenia tych dokumentów,

3)   może zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie  informacji zawartych w oświadczeniach.

 

§7

Ochrona danych osobowych kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest Przedszkole Nr 228.
 2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Wnioski, zwane kartami zapisu dziecka do przedszkola, są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
 4. Dyrektor Przedszkola Nr 228, przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, wydaje każdemu z członków Komisji Rekrutacyjnej pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji.
 5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, upoważnia członków Komisji do przetwarzania danych osobowych kandydatów wyłącznie w zakresie wynikającym z zadań i uprawnień Komisji Rekrutacyjnej i traci ważność z dniem zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym wychowanek korzysta z edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Nr 228.
 7. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane w Przedszkolu Nr 228, przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola Nr 228, została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało z zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

§8

Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Przedszkole Nr 228 dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor, przy udziale Komisji Rekrutacyjnej, przeprowadza postępowanie uzupełniające na tych samych zasadach jak w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia.

 

§9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy

ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Przedszkola Nr 228.

 1. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 27 lutego 2015r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W maju w naszym przedszkolu

08.05.2015  Wycieczka autokarowa do gospodarstwa agroturystycznego w Powsinie

11.05.2015  godz. 9:15    Wybierz numer 112

18.05.2015  godz. 9:30   W rytmie argentyńskiego tanga - akordeon

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasze przedszkole

Przedszkole w 2013r. obchodziło jubileusz 50–lecia działalności. Wielu absolwentów wraca do naszego przedszkola z pełnym zaufaniem powierzając nam opiekę nad swoimi dziećmi.

W naszej pracy kładziemy duży nacisk na promowanie zdrowego stylu życia. W roku 2012 i 2013 przedszkole otrzymało Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka.

Obecnie naszym priorytetem jest dbanie bezpieczeństwo i przestrzeganie Praw Dziecka. Realizujemy program „Chronimy dzieci”, którego celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci oraz dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach.

Nauczyciele starają się poznać swoich wychowanków, rozwijać ich zainteresowania i zdolności. Tradycją przedszkola jest coroczny udział dzieci w różnych konkursach: wokalnych, tanecznych, recytatorskich, ekologicznych i sportowych. Dzieci prezentują swoje talenty zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody.

Zgodnie z rozpoznanymi potrzebami dzieci niektóre treści programowe są rozszerzane według opracowanych przez nauczycieli programów:

Program profilaktyki logopedycznej „ABC – ładnie mówić chcę”

Program wychowawczy „Przedszkolak z klasą”

 

W maju 2014r. przedszkole otrzymało tytuł Przedszkola w Ruchu biorąc udział w akcji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym

W tym roku szkolnym nasze przedszkole współpracuje z:

 • Wydziałem Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów – jako organem prowadzącym – zatwierdzenie organizacji pracy przedszkola zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców.
 • Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty – Mokotów m. st. Warszawy – w zakresie wydatkowania środków finansowych
 • Młodzieżowym Domem Kultury „Mokotów” – w zakresie organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolu
 • Partnerstwem dla Mokotowa ” Moje Wierzbno” – wspólne przygotowanie kolejnej „Podwórkowej Gwiazdki”
 • Fundacją Dzieci Niczyje – realizacja Programu Chronimy Dzieci
 • Fundacją Mederi -  realizacja Programu Wielki Słoń
 • Strażą Miejską – zajęcia z dziećmi i rodzicami na temat bezpieczeństwa
 • Szkołami Podstawowymi nr 119 i 202 – w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego, podejmowanie wspólnych działań mających na celu poznanie szkoły przez dzieci 5-letnie
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 7 – w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej – w zakresie pomocy socjalnej dla dzieci – refundacja posiłków
 • Stowarzyszeniem Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” – doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, meble i zabawkiz pieniędzy przekazywanych przez rodziców dzieci w ramach Akcji 1% dla Mojego Przedszkola
 • Innymi placówkami przedszkolnymi na Mokotowie – wymiana doświadczeń i szkolenie nauczycieli, udział dzieci w konkursach międzyprzedszkolnych
 • Towarzystwem Nasz Dom i Strażą Graniczną – integracja środowiska przedszkolnego przez udział w akcjach charytatywnych, rozwijanie postaw społecznych dzieci

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------