Leśni przyjaciele

 • umie odpowiedzieć na pytania dotyczące treści
 • potrafi nazwać niektóre gatunki ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów
 • zna zwyczaje wybranych zwierząt np. w przygotowaniu do zimy np. wiewiórka i sójka gromadzą zapasy
 • potrafi powiedzieć do czego służą paśnik i karmnik
 • wskazuje i nazywa poznane gatunki drzew np. sosna
 • bierze udział w zabawach dźwiękonaśladowczych
 • rozpoznaje dźwięki kilku instrumentów i podaje ich nazwy np. flet
 • doskonali swoje możliwości wokalne śpiewając indywidualnie
 • przedstawia ruchem rytm słyszanej melodii wg własnego pomysłu
 • odzwierciedla w twórczości plastycznej swoje odczucia i posiadaną wiedzę o świecie
 • prowadzi dialog, odtwarzając własnymi słowami treść poznanego utworu literackiego
 • opowiada treść ilustracji
 • zamieszczonych w książkach
 • rozwiązuje zagadki

Święto Niepodległości

 • potrafi nazwać kraj w którym żyje
 • wie, że jest Polakiem
 • rozumie, że ludzie w Polsce posługują się językiem Polskim
 • rozpoznaje symbole narodowe i ma świadomość, że należy odnosić się do nich z szacunkiem
 • określa barwy flagi: biało – czerwona
 • rozpoznaje hymn narodowy

W co się bawić gdy na dworze plucha

 • umie budować dłuższe wypowiedzi składające się ze zdań o prostej konstrukcji
 • stara się układać zdania rozwinięte
 • współpracuje przy wykonywaniu zbiorowych prac plastycznych
 • zna różne techniki umożliwiające twórczość plastyczną
 • odczytuje i stosuje się do umownych znaków graficznych w zabawach lub grach planszowych
 • wygrywa rytm muzyki na instrumentach niekonwencjonalnych
 • umie zachować ostrożność, korzystając z przyborów np. nożyczek
 • ilustruje ruchem treści opowiadane przez nauczyciela

Edukacja matematyczna:

 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania i powtarzania sekwencji.
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni.
 • Wprowadzenie liczenia w zakresie 4.
 • Kształtowanie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania.
 • Utrwalenie znajomości określeń na, pod, obok.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni w stosunku do własnego ciała: przed sobą, za sobą, obok siebie.
 • Ustalenie równoliczności dwóch zbiorów w praktycznym działaniu.