Order uśmiechu

 • „Sprzątamy, układamy…” – kształtowanie umiejętności wyodrębniania podzbiorów ze zbiorów przedmiotów
 • rozumie wartości: dobro, piękno, prawda, przyjaźń, odwaga, tolerancja
 • próbuje zachować proporcje, rysując postać człowieka
 • proponuje tytuł pasujący do historyjki obrazkowej
 • umie wyrażać emocje w sposób akceptowany społecznie
 • potrafi zatańczyć wybrane tańce ludowe (krakowiak)
 • umie odczytać emocje drugiego człowieka, odwołując się do własnych doświadczeń
 • umie opisać swój wygląd i wskazać różnice w wyglądzie kolegów
 • potrafi dorysować brakujące części rysunku wg osi symetrii pionowej lub poziomej

Mały badacz

 • „Mniej, więcej czy tyle samo? – kształtowanie umiejętności obserwowania ilości płynów w naczyniach o różnych kształtach, nauka mierzenia ilości płynów
 • umie określić właściwości badanych ciał i substancji na podstawie wykonywanych doświadczeń
 • wykonuje eksperymenty i doświadczenia, stosując się dokładnie do instrukcji
 • umie rozpoznać oraz zna nazwy warzyw i owoców
 • zapamiętuje i poprawnie odtwarza układ tańca
 • analizuje wyrazy proste fonetycznie, dzieląc na głoski
 • wyodrębnia wyrazy w zdaniu i potrafi je policzyć
 • wie, w jaki sposób powstaje odbicie lustrzane

Lato na łące

 • „Mieszkańcy łąki – porządkowanie zbiorów wg liczebności, porównywanie liczby elementów w zbiorach z użyciem pojęć: mniej o, więcej o, tyle samo
 • rozumie przenośny sens powszechnie stosowanych zwrotów np. zdrowy jak ryba
 • nazywa rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych
 • odczytuje globalnie wyrazy znane w powiązaniu z przedstawiającym go obrazkiem
 • zna nazwy pór roku i wymienia je w kolejności
 • orientuje się, że rok składa się z 12 miesięcy następujących po sobie kolejno
 • zna zasady bezpiecznego zachowania się podczas burzy
 • rozumie, dlaczego nie wolno wkładać do ust ani jeść nieznanych roślin

Czas na przygodę

 • „Wakacyjne porządki” – kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów w oparciu o pojęcia ogólne, utrwalanie umiejętności liczenia
 • pamięta o zasadach bezpiecznego zachowania się w miejscach szczególnie tego wymagających ( np. nad wodą) i stosuje się do nich
 • rozpoznaje i nazywa przedmioty oraz potrafi wyjaśnić do czego służą
 • umie rozpoznać i nazwać krajobraz nizinny, nadmorski, górski
 • wie jakimi kolorami zaznaczone są na mapie: góry, niziny, rzeki, jeziora, morze
 • wie, że w różnych regionach Polski są odmienne tradycje, język, stroje
 • zna sposoby bezpiecznego zachowania się podczas kontaktów ze zwierzętami
 • potrafi zachować się podczas ataku psa
 • nazywa rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych