Przedszkole jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostką budżetową m. st. Warszawy.

Przedszkole działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, Regulaminu organizacyjnego oraz aktów prawnych wydawanych przez MEN oraz Prezydenta m. st. Warszawy.

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty