‘Dla rodziców’

Polityka ochrony dzieci

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje.

Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje (m.in. żłobki, przedszkola, szkoły) i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przez krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Nasze przedszkole w 2014 roku przystąpiło do realizacji programu Chronimy Dzieci.

W ramach jego realizacji została opracowana Polityka ochrony dzieci obowiązująca w naszym przedszkolu. Treści w niej zawarte zostały poddane konsultacjom rodziców, pracowników przedszkola i prawnikowi z Fundacji Dzieci Niczyje.

 

 

Polityka ochrony dzieci

w Przedszkolu nr 228

 

Preambuła

Niniejszy dokument został stworzony aby zapewnić wychowankom Przedszkola Nr 228 harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku.

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników przedszkola jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Kierując się dobrem dzieci pracownicy placówki dążą do ich wszechstronnego rozwoju z poszanowaniem ich praw. Pracownik placówki traktuje dziecko
z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.

Pracownik placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych obowiązujących w placówce oraz swoich kompetencji.

 

Rozdział I

Objaśnienie terminów

§1

 1. Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną.
 2. Wolontariusz – osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia podejmuje działania na rzecz przedszkola.
 3. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
 4. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym: rodzina zastępcza).
 5. Zgoda opiekuna dziecka oznacza pisemną zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.
 6. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika placówki, lub zaniedbywanie dziecka przez jego opiekunów.
 7. Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie placówki oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie.
 8. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci to wyznaczony przez dyrektora placówki pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci w przedszkolu.
 9. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

 

 

Rozdział II

Zasady obowiązujące w przedszkolu w zakresie kontaktów pracowników z dziećmi

oraz stosowania kar i nagród- Kodeks postępowania z dzieckiem

§2

W przedszkolu obowiązują określone zasady postępowania z dzieckiem w zakresie:

 1. pomocy dzieciom w opanowaniu czynności higienicznych, samoobsługowych, co następuje:

– pracownik w razie potrzeby pomaga dzieciom w trakcie korzystania z toalety

– po skorzystaniu z toalety dzieci myją ręce

– przed każdym posiłkiem dzieci myją ręce

– podczas posiłków dzieci nie bawią się jedzeniem oraz sztućcami, siedzą przodem do stołu

– pracownik przedszkola w razie potrzeby pomaga dzieciom podczas posiłku, zachęca do jedzenia

– pracownik przedszkola pomaga dzieciom przy ubieraniu i rozbieraniu się

2.  kar i nagród stosowanych w przedszkolu:

– stosowany w przedszkolu system kar i nagród ma na celu wzmacnianie pozytywnych zachowań
i eliminowanie negatywnych oraz wzmacnianie samooceny i regulację funkcjonowania grupy.

– kary i nagrody są stosowane z uwzględnieniem praw dziecka i poszanowaniem godności

– dzieci znają obowiązujący w przedszkolu system kar i nagród

– w przedszkolu stosuje się nagrody słowne, materialne, wskazywanie pozytywnego zachowana na forum grupy, dotykowe – związane z bezpośrednim kontaktem z dzieckiem (tj. pogłaskanie, przytulenie, posadzenie na kolanach) – zgodne z potrzebą i wolą dziecka.

– karę stanowi odsunięcie dziecka od zabawy, zajęcia na określony czas

– niedopuszczalne są kary: cielesne (szarpanie, bicie, popychanie), słowne (wyzywanie, wyśmiewanie, krzyczenie), zmuszanie, negowanie uczuć.

– w każdej sytuacji dziecko jest informowane o konsekwencji nieodpowiedniego zachowania.

3. Rodzice zapoznali się z obowiązującymi w przedszkolu zasadami wymienionymi w pkt. 1 i 2.

 

Rozdział III

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

§3

 1. Pracownicy przedszkola posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy placówki zwracają się do osoby odpowiedzialnej za realizację polityki ochrony dzieci, która podejmuje rozmowę
  z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
 3. Pracownicy monitorują sytuację i dobre samopoczucie dziecka.

 

Rozdział IV

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

§4

W przypadku stwierdzenia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji osobie odpowiedzialnej za politykę ochrony dzieci.

§5

 1. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci informuje dyrektora o stwierdzeniu podejrzenia krzywdzenia dziecka, informuje opiekunów dziecka o podejrzeniu.
 2. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci sporządza opis sytuacji przedszkolnej
  i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan pomocy dziecku.
 3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
 • podjęcia przez instytucję działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;
  • wsparcia, jakie placówka oferuje dziecku;
  • skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

§6

 1. W przypadkach wymagających interwencji dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego wchodzą: psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor, osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci.
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w §5 pkt.3 Polityki, na podstawie opisu sporządzonego przez członków zespołu.
 3. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny zaprasza opiekunów dziecka na spotkanie, w celu omówienia zgłaszanego podejrzenia. Z przebiegu spotkania sporządza się protokół.

 

 

§7

 1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany opiekunom dziecka przez osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w przedszkolu z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 2. Dyrektor informuje opiekunów dziecka o obowiązku placówki polegającym na zgłoszeniu podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinno-opiekuńczy, lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego).
 3. Dyrektor przedszkola, po poinformowaniu rodziców, składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
 4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji, do której zostało skierowane zawiadomienie.
 5. W przypadku gdy istnieje podejrzenie krzywdzenia dziecka, zgłoszone przez opiekunów dziecka lub pracowników przedszkola, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

§8

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do dokumentacji pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych pozyskały  informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

Rozdział V

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

§9

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych
  przed nieuprawnionym dostępem.
 3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka
  i udostępniania tych danych w ramach  pracy w Zespole Interdyscyplinarnym/Grupie Roboczej zespołu interdyscyplinarnego, powołanych w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§10

Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

 

Rozdział VI

Zasady ochrony wizerunku dziecka

§11

Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

§12

 1. Nauczyciel przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej.
 2. Nauczyciel przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
 3. Nauczyciel przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 4. Nauczyciel przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się
  w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

§13

 1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia placówki. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.
 2. Dyrektor placówki, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca sekretariatowi placówki przygotować wybrane pomieszczenie przedszkola w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola dzieci.

§14

 1. Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 2. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik przedszkola może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

§15

 1. Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka, utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo), wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 2. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany.
 3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

§16

Rodzice podpisują oświadczenie, że nie będą upubliczniać zdjęć, filmów nagranych na terenie przedszkola z udziałem dzieci, pracowników placówki oraz pozostałych rodziców.

 

Rozdział VII

Zasady dostępu dzieci do Internetu

§17

 1. Przedszkole, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązane podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; w szczególności należy zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
 2. Na terenie placówki dostęp dziecka do Internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola.
 3. Pracownik przedszkola ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik placówki czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci.

 

Rozdział VIII

Monitoring stosowania Polityki

§18

 1. Dyrektor placówki wyznacza Annę Dzierżyk, jako osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w przedszkolu.
 2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian
  w Polityce.
 3. Osoba, odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci w przedszkolu, przeprowadza wśród pracowników przedszkola, raz na 6 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.
 4. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce.
 5. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników placówki ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi przedszkola.
 6. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przedszkola, wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom przedszkola nowe brzmienie Polityki.

 

Rozdział IX

Przepisy końcowe

§19

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników przedszkola i rodziców,
  w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników i w kąciku dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty do pobrania

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opłaty za przedszkole w roku 2018/2019

Opłata żywieniowa:

3 posiłki: śniadanie obiad, podwieczorek – 8,50 zł

2 posiłki: śniadanie, obiad – 6,00 zł

Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

 

Więcej na temat opłat możemy poczytać w Serwisie Biura Edukacji m. st. Warszawy 

 

Tańsze przedszkola w Warszawie. Zobacz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statut i Regulamin Przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA NR 228

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
               §1
 1. Przedszkole Nr 228 zwane dalej „przedszkolem”, jest publiczną placówką oświatową, prowadzącą zajęcia z zakresu wychowania przedszkolnego, dla dzieci w wieku przedszkolnym, działającą na podstawie ustawy Prawo Oświatowe:
 2. Nazwa używana przez przedszkole brzmi: Przedszkole Nr 228.
 3. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Marzanny 8 w Warszawie.
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą przy Placu Bankowym 3/5 w Warszawie.
 5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 6. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu m.st. Warszawy a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy m. st. Warszawy.
 7. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Obsługę administracyjno-finansową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Mokotów m. st. Warszawy.
 9. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.
               §2
 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 1. Zasady i kryteria rekrutacji określają odrębne przepisy.

II. CELE I ZADANIA

             §3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczno – wychowawcze.
 2. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiągnięciu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.
 3. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
 4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
 • pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod
  i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci;
 • promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;
 • umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem przedszkolnym;
 • udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;
 • umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
 • zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym.

              §4

 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego
  i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.
 3. Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.
 4. Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy lub obserwacji sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 5. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 6. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
 7. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 8. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami wychowanków;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny
  i dzieci.
 1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
 2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:
 • realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych;
 • zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym zajęcia rewalidacyjne.
 1. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.
 2. W przedszkolu raz w tygodniu pełni dyżur psycholog zatrudniony w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 7 w Warszawie.
 3. Zadania psychologa określają odrębne przepisy.

             §5

 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę
  w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

             §6

 1. Przedszkole realizuje zadania poprzez prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania
  w zakresie ustalonym przez organ prowadzący;
 2. Realizacja celów i zadań przedszkola odbywa się poprzez:
 • organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji rozwojowych;
 • dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 • stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaj aktywności;
 • indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
 1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych
  i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci.
 2. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą
  i wspomagającą:
 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
 • informuje na bieżąco o postępach dziecka;
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;
 • uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

            §7

 1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia z religii.
 2. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
 3. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
 4. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

            §8

 1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
 2. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.
 3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i dodatkowo na każde 10 dzieci jednej osoby dorosłej.
 4. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z obowiązującym regulaminem spacerów
  i wycieczek.
 5. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:
  • informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka;
  • współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu
   i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci bezpiecznych zachowań.
 6. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.
 7. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 8. W przedszkolu nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

III. ORGANY PRZEDSZKOLA

             §9

 1. Organami przedszkola są:
 • dyrektor,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców.
 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:
 • kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym zarządza;
 • kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;
 • organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
 • dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez m.st. Warszawa, dzielnica Mokotów;
 • przewodniczącego rady pedagogicznej;
 • organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola.
 1. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 3.
 2. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu
 3. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel, wyznaczony przez organ prowadzący.

            §10

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
 3. Rada pedagogiczna działa na podstawie swojego regulaminu, który określa:
 • organizację zebrań;
 • sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;
 • sposób dokumentowania działań rady;
 • wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.
 1. Rada pedagogiczna realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.

           §11

 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców
  w danym roku szkolnym.
 2. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców.
 3. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa jej regulamin.
 4. Rada rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach przedszkola.
 5. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.
 6. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w przedszkolu.

             §12

 1. Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola.
 2. Kolegialne organy przedszkola mogą zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
 3. Każdy organ może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, przedstawiając opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego do rozwiązania danego problemu.
 4. Zasady współpracy między organami:
  • Organy przedszkola współdziałają ze sobą w sposób gwarantujący każdemu z nich swobodne działanie i podejmowanie decyzji w ramach ich kompetencji określonych ustawą.
  • Wymiana bieżących informacji pomiędzy organami przedszkola odbywa się poprzez:
 5. informacje zamieszczane na tablicach ogłoszeń;
 6. wspólne zebrania;
 7. bieżące informowanie przez przewodniczących organów;
 8. księgę zarządzeń.
  • Na wniosek jednego z organów o zwołanie wspólnego zebrania dyrektor jest zobowiązany określić termin zebrania i powiadomić wszystkie organy o ustalonym terminie.
 9. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola:

1)  Pierwszą instancją rozstrzygającą spór jest dyrektor, a dopiero później organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2)  Innym sposobem rozwiązywania konfliktów między organami przedszkola jest powołanie za zgodą zainteresowanych stron niezależnego mediatora, który nie jest zaangażowany
w konflikt. Jego opinie stanowić mogą podstawę do wewnętrznego rozwiązania sporu, po zaakceptowaniu ich przez wszystkie zainteresowane strony.

IV.  ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

             §13

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 4. W okresach niskiej frekwencji dzieci lub w innych uzasadnionych okolicznościach, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.
 5. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 7. Dyrektor może zmienić nauczyciela (nauczycieli) prowadzących oddział w przypadkach:
 • uzasadnionego wniosku rady rodziców lub rodziców z danego oddziału;
 • konieczności zapewnienia prawidłowej organizacji pracy przedszkola.
 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w uzgodnieniu z radą rodziców.
 3. Przedszkole jest jednostką nieferyjną – funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.
 5. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady zapewniania odpowiedniej liczby wychowanków w oddziale, czasu przyprowadzania
  i odbierania dzieci, godzin posiłków oraz oczekiwań rodziców.
 6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele poszczególnych oddziałów ustalają indywidualny, szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
  w swoim oddziale.
 7. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi (szczególnie zakaźnymi lub infekcyjnymi) a w spornych przypadkach, co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego.
 8. Dzieci czasowo niesprawne np. unieruchomione gipsem, mogą przychodzić do przedszkola po uzyskaniu zgody nauczycielki, której powierzona jest opieka nad tym dzieckiem i za zgodą lekarza.
 9. W przypadku sygnalizowania złego samopoczucia przez dziecko, rodzice są zobowiązani do jego natychmiastowego odbioru z przedszkola.

             §14

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnioną osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
  z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. Nauczyciel ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej dziecko.
 4. W przypadku niezgłoszenia się nikogo po dziecko po godzinach pracy przedszkola podejmowane są próby skontaktowania się przede wszystkim z rodzicami a następnie
  z osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.
 5. W sytuacji, gdy rodzice lub żadna z osób upoważnionych nie jest w stanie przejąć opieki nad dzieckiem, nauczycielka zawiadamia policję.
 6. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem, w godzinach pracy przedszkola, od momentu przekazania dziecka przez rodzica lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica lub inną upoważnioną przez nich osobę.
 7. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci.
 8. Rodzice, którzy systematycznie nie przyprowadzają i nie odbierają dzieci punktualnie, będą pouczani o swoich obowiązkach w formie pisemnej przez dyrektora, radę rodziców bądź
  w szczególnych przypadkach sprawa może być kierowana do ośrodka pomocy społecznej.
 9. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 10. W przypadku odmowy wydania dziecka osobie upoważnionej nauczyciel niezwłocznie informuje o tym dyrektora i podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka.
 11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone wyrokiem sądu w tym zakresie.
 12. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola do godz. 9.00 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, osobistym lub za pomocą poczty elektronicznej.
 13. Spóźnienia dziecka należy zgłaszać do godziny 9.00.

                §15

 1. Przedszkole zapewnia wychowankom wyżywienie organizując trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.
 2. Dziecko może korzystać z dowolnej liczby posiłków.
 3. Dzienną stawkę ustala dyrektor w porozumieniu z radą rodziców i kierownikiem gospodarczym, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez organ prowadzący.
 4. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodziców, dziecko może nie korzystać
  z wyżywienia.
 5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez wychowanków i pracowników przedszkola ustala organ prowadzący, w formie uchwały.
 6. Opłatę za żywienie wnosi się z góry gotówką w przedszkolu, bądź przelewem na wskazany przez dyrektora numer rachunku bankowego.

              §16

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu
  o podstawę programową wychowania przedszkolnego i dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
 2. Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.
 3. W przedszkolu mogą być organizowane bezpłatne zajęcia dodatkowe.
 4. Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 6. Nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka, wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu.
 7. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia poza terenem przedszkola.
 8. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.

                §17

 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach, należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych.
 2. Przedszkole współpracuje regularnie z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań wychowawczych.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
 • znajomości realizowanych programów i planów zajęć;
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także
  w rozpoznawaniu ich zainteresowań i uzdolnień;
 • zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, organizacją uroczystości, wycieczek i dodatkowych zajęć;
 • udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych;
 • wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.
 1. Obowiązkiem rodziców jest:
 • przestrzeganie niniejszego statutu;
 • punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola;
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
 • przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie rówieśniczej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce umożliwiające dziecku pełną aktywność na zajęciach;
 • informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;
 • współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka
  z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb;
 • uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez nauczycieli oddziału przedszkolnego;
 • bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania;
 • śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń;
 • respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców.
 1. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami:
 • zebranie ogólne na początku roku szkolnego;
 • zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż trzy razy w roku;
 • konsultacje indywidualne z nauczycielami lub specjalistami zgodnie z bieżącymi potrzebami;
 • uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;
 • zajęcia otwarte dla rodziców, dwa razy w roku w każdym oddziale;
 • zajęcia adaptacyjne;
 • kącik informacji dla rodziców;
 • informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola;
 • wystawy prac plastycznych dzieci.
 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

V.  NAUCZYCIELE I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

              §18

 1. W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, inni nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz specjaliści.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli określają odrębne przepisy.
 3. Nauczyciel przedszkola w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
 4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
  • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;
  • realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby
   i zainteresowania wychowanków;
  • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
  • prowadzenie analizy gotowości dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), informowania rodziców o jej wynikach;
  • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną wychowankom;
  • planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
  • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o aranżację przestrzeni sprzyjającą podejmowaniu przez dzieci różnorodnych form działania;
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
  • czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
  • realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 5. Do zadań logopedy w szczególności należy:
  • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
  • prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców
   i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń;
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
  • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
 6. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dziecka oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 7. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • wspieranie działań nauczycieli wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego;
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. W razie konieczności organizacji nauki i opieki dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w przedszkolu mogą być zatrudnieni specjaliści: terapeuta pedagogiczny
  i nauczyciel wspomagający posiadający przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.
 2. Do zadań terapeuty pedagogicznego w szczególności należy:
 • prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 • rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z ich rodzicami;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • wspieranie działań nauczycieli wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego;
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Do zadań nauczyciela wspomagającego w szczególności należy:
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych, wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci w ramach pracy indywidualnej z wychowankami i udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • stały kontakt z rodzicami w celu wspierania ich w procesie kształcenia i w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci;
 • udzielanie pomocy nauczycielom w oddziale w zakresie doboru treści programowych
  i metod pracy; dostosowanie treści wybranego programu wychowania przedszkolnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;
 • wspólnie z nauczycielami i specjalistami podejmowanie zintegrowanych działań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka oraz wzmocnienie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym;
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, zdrowotną i inną;
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Do obowiązków nauczyciela należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych przedszkola w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom
  i osobom w granicach i przepisach prawa.
 2. Nauczyciel, dla zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom:
 • każdorazowo sprawdza przed rozpoczęciem zajęć czy pomieszczenie, sprzęt nie stwarzają zagrożeń wypadkowych; w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa informuje o tym dyrektora przedszkola lub upoważnionego pracownika;
 • przypomina dzieciom zasady korzystania z przedmiotów, stwarzających potencjalne niebezpieczeństwo;
 • nadzoruje wychowanków przez cały czas wykonywania zajęć, mając ich w zasięgu wzroku
  i w razie potrzeby reaguje na niewłaściwe zachowanie;
 • prowadzi systematycznie zajęcia z zakresu bezpieczeństwa dzieci.
 1. Nauczyciel w momencie przekazywania grupy wychowanków pod opiekę innemu nauczycielowi przekazuje mu również niezbędne informacje.
 2. W sytuacji nagłej nauczyciel może opuścić oddział, pod warunkiem, że zapewni dzieciom opiekę innej upoważnionej osoby.
 3. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe reagowanie na zaistniałą sytuację i udzielenie odpowiedniej pomocy, jeśli jest ona niezbędna.
 4. 17. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola.
 5. Nauczyciel ma obowiązek współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci.
 6. Do zadań nauczyciela w tym zakresie należy:
 • informowanie rodziców o postępach dziecka zgodnie z zasadami ustalonymi przez radę pedagogiczną;
 • opracowanie rocznego planu współpracy z rodzicami w grupie, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców;
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, a tym samym podnoszenia jakości pracy przedszkola;
 • spełnianie oczekiwań rodziców w zakresie:
 1. zapoznawania ich z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego
  i rocznego programu pracy przedszkola;
 2. bieżącego informowania o realizowanych tematach i treściach planów miesięcznych
  w oddziale;
 3. decydowania o kierunku wychowania dziecka, w tym również religijnego;
 4. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju, poprzez obserwowanie własnego dziecka w czasie zajęć otwartych, organizowanych przez nauczycieli;
 5. otrzymywanie od nauczyciela w kontaktach indywidualnych informacji z prowadzonej obserwacji dzieci oraz zapoznania się z kartami pracy dziecka i teczką jego prac plastycznych.

             §19

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami określają przepisy o pracownikach samorządowych.
 3. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 4. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania
  i zabezpieczenia danych.
 5. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
 6. Zakres obowiązków kierownika gospodarczego znajduje się w teczce akt osobowych i obejmuje
  w szczególności:
 • sprawowanie bezpośredniej kontroli nad dyscypliną pracowników obsługi;
 • prowadzenie gospodarki finansowej, materiałowej i żywieniowej przedszkola;
 • sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym przedszkola i ogrodu, BHP, ppoż. i HACCP;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy;
 • wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy.
 1. Zakres pomocy nauczyciela znajduje się w teczce akt osobowych i obejmuje w szczególności:
 • pełnienie zadań opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków;
 • utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;
 • przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. i HACCP;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy;
 • wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego, wynikających z organizacji pracy.
 1. Zakres obowiązków woźnej oddziałowej znajduje się w teczce akt osobowych obejmuje
  w szczególności:
 • utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;
 • przestrzeganie przepisów BHP i p/poż. i przepisów sanitarnych i HACCP;
 • pomoc przy obsłudze dzieci;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy;
 • wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego, wynikających z organizacji pracy.
 1. Zakres obowiązków kucharki: znajduje się w teczce akt osobowych i obejmuje w szczególności:
 • punktualne przyrządzanie zdrowych posiłków;
 • pobieranie od kierownika gospodarczego produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru
  w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne żywienie;
 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchni i dbanie o powierzony sprzęt kuchenny;
 • przestrzeganie przepisów sanitarnych, zasad BHP i ppoż. i HACCP;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy;
 • wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego, wynikających z organizacji pracy.
 1. Zakres obowiązków pomocy kucharki znajduje się w teczce akt osobowych i obejmuje
  w szczególności:
 • pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków;
 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu i naczyń kuchennych;
 • przestrzeganie przepisów sanitarnych, zasad BHP i ppoż. i HACCP;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy;
 • wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego, wynikających z organizacji pracy.
 1. Zakres obowiązków dozorcy znajduje się w teczce akt osobowych i obejmuje w szczególności:
 • strzeżenie mienia przedszkola;
 • utrzymanie czystości na powierzonym odcinku;
 • wykonywanie drobnych napraw sprzętu i zabawek wynikających z potrzeb placówki;
 • przestrzeganie przepisów sanitarnych, zasad BHP i ppoż. i HACCP;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy;
 • wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego, wynikających z organizacji pracy.
 1. Zakres obowiązków szatniarki znajduje się w teczce akt osobowych i obejmuje w szczególności:
 • dyżur w szatni przy rozchodzeniu się dzieci oraz utrzymanie jej w należytym porządku
  w czasie dyżuru;
 • troska o ład i porządek pomieszczeń szatni i korytarza;
 • otoczenie opieką dzieci wychodzących z przedszkola, pomoc przy ubieraniu;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy;
 • odpowiedzialność za zamykanie drzwi wejściowych w czasie pobytu dzieci w przedszkolu – zabezpieczenie przed samodzielnym wyjściem dziecka;
 • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i regulaminem pracy;
 • wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika administracyjno – gospodarczego wynikających z organizacji pracy.
 1. Zakres obowiązków sekretarki znajduje się w teczce akt osobowych i obejmuje w szczególności:
 • prowadzenie archiwum, sporządzanie dokumentów;
 • prowadzenie ewidencji pracowników, dzieci;
 • pilnowanie terminów ważnych dla przedszkola;
 • wykonywanie innych prac biurowych;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy;
 • przestrzeganie przepisów BHP;
 • wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika administracyjno – gospodarczego wynikających z organizacji pracy.
 1. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do:
 • natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków;
 • zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby powinni zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomienia dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych;
 • niezwłocznego zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.

VI.  PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

                 §20

 1. Wychowaniem przedszkolnym objęte jest dziecko od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia, przy spełnieniu określonych warunków, tj.:

1)    przedszkole dysponuje wolnym miejscem w grupie najmłodszej;

 • rodzice przedstawili zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola;
 • dziecko posiada podstawowe umiejętności w zakresie zgłaszania potrzeb fizjologicznych
  i samoobsługi;
 • dziecko posiada starsze rodzeństwo już uczęszczające do naszego przedszkola;
 • istnieją ważne względy społeczne, np. wyjątkowo trudna sytuacja rodzinna lub (i) materialna rodziny dziecka.
 1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;
 • organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
 • sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
 • pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.
 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących
  w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

  • uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
  • respektowania poleceń nauczyciela;
  • kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych;
 • dbania o czystość i higienę osobistą;
 • dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience.
 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję
  o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1)    przy nieobecności dziecka powyżej jednego miesiąca w przedszkolu i nie zgłoszeniu na piśmie powodów tej nieobecności do dyrektora przedszkola, przy jednoczesnym nie wniesieniu opłaty za przedszkole;

2)    w przypadku nie uiszczania opłaty za przedszkole przez dwa kolejne miesiące, bez podania na piśmie przyczyny niedokonywania tych wpłat wraz z określeniem czasu uregulowania zaległości;

3)    w przypadku rażącego nie przestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;

4)    ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa temu dziecku lub innym dzieciom i nie podjęcie przez rodziców propozycji współpracy mającej na celu udzielenie dziecku pomocy i podjęcie terapii lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji. W tym przypadku dyrektor zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:

 1. a) zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem
  w zakresie korekcji zachowań dziecka;
 2. b) zaproponować rodzicom i dziecku pomoc terapeutyczną w specjalistycznym ośrodku;
 3. c) zawiadomić rodziców na piśmie o podjętej decyzji.
 4. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 5. W przypadku skreślenia dziecka z listy przedszkolaków rodzice otrzymają pisemną informację wraz z uzasadnieniem.
 6. W przypadku dłuższej (ponad trzy tygodnie) nieobecności dziecka w przedszkolu oraz braku informacji o przyczynach tej nieobecności nauczyciele mają obowiązek powiadomienia o tej sytuacji dyrektora przedszkola, w celu podjęcia wspólnych działań, zmierzających do wyjaśnienia przyczyny nieobecności.

VII. CEREMONIAŁ PRZEDSZKOLA

                 §21

 1. Przedszkole posiada logo.
 2. Dyrektor drogą zarządzenia określa wzór logo oraz zasady jego stosowania z uwzględnieniem właściwej reprodukcji kształtów, kolorów i typografii w tym zasad jego stosowania
  w materiałach promocyjnych.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

               §22

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.
 2. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.
 3. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora przedszkola.
 4. Dyrektor powiadamia radę rodziców o każdej zmianie w statucie.
 5. Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej przedszkola.
 6. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, a więc taką, która może przyjąć odpowiedzialność prawną.

Godziny pracy przedszkola: 7.00 – 17.30

2. Dziecko nie może być odbierane przez osoby nietrzeźwe.

3. Przyprowadzane dziecko powinno być zdrowe, czyste, w czystym ubraniu.

4. Rodzice zobowiązani są do wnoszenia ustalonych opłat, z góry za każdy miesiąc, w wyznaczonych terminach.

5. Na życzenie rodziców w przedszkolu są organizowane dodatkowe zajęcia, płatne przez rodziców.

6. Każdy z rodziców zobowiązany jest udostępnić nauczycielkom, pod opieką, których znajduje się dziecko numer telefonu do natychmiastowego kontaktu.

7. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, nie podaje się leków.

8. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Rada Rodziców gospodaruje finansami powstałymi z wpłat rodziców.

9. Rodzice powinni współdziałać z nauczycielkami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci:

 • zapoznawać się z zadaniami wynikającymi z planu nadzoru przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale;
 • uzyskiwać rzetelne informacje na temat swojego dziecka poprzez:
  • zebrania ogólne i grupowe
  • warsztaty dla dzieci i rodziców
  • zajęcia otwarte
  • kontakty indywidualne podejmowane z inicjatywy nauczyciela i rodzica
  • udział w uroczystościach przedszkolnych

10. Rekrutację dzieci do przedszkola przeprowadza się na każdy rok szkolny, w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, poprzez internetowy system zapisu. Dyrektor ma prawo przyjmowania dzieci w ciągu roku szkolnego na zwolnione miejsce.

11. Dziecko może być skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola po wnikliwej analizie sytuacji rodzinnej i materialnej dziecka w przypadku:

 • długotrwałej nieobecności dziecka w przedszkolu, bez uprzedniego zawiadomienia przedszkola /powyżej 30 dni/.
 • gdy rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, bez podania ważnych przyczyn zalegają systematycznie z opłatami za przedszkole.

Regulamin jest zgodny ze Statutem Przedszkola

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Rodziców

 RADA RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 228

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców wychowanków.

2. Rada działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada liczy czterech członków, po jednym przedstawicielu z poszczególnych oddziałów, wybranym przez ogół rodziców.

2. Kadencja Rady trwa rok.

3. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco- doradczy.

4. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców (na pierwszym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym po zakończeniu swojej kadencji).

II. Wybory do Rady i Rad Oddziałowych

§ 3

1. Wybory do Rady i Rad Oddziałowych przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

2. Rodzice wychowanków danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową, w tym jednego przedstawiciela oddziału w Radzie Rodziców.

3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.

4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice wychowanków danego oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

5. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

6. Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym. Każdy z rodziców może oddać maksymalnie trzy głosy, po jednym na wybranego kandydata, spośród zgłoszonych dobrowolnie kandydatur.

§ 4

Każdy z członków Rady i Rady Oddziałowej ma prawo zrezygnować z członkostwa informując o tym na piśmie Przewodniczącego Rady.

§ 5

W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice danego oddziału mogą odwołać swojego reprezentanta w Radzie Oddziałowej. Wniosek w tej sprawie winno złożyć co najmniej dziesięciu rodziców tego oddziału lub dyrektor. Wybory uzupełniające odbywają się na tym samym zebraniu rodziców, pod rygorem nie odwołania dotychczasowego reprezentanta.

§ 6

Przepis § 3 ust. 6 stosuje się odpowiednio do wyborów uzupełniających.

III. Władze Rady

§ 7

1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

2. W przypadkach, o których mowa w § 4 i § 5, nowy członek Rady wstępuje w funkcję pełnioną przez uprzednio przez swojego poprzednika, bądź Rada dokonuje nowych wyborów.

§ 8

1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 9

Zastępca Przewodniczącego Rady i Sekretarz Rady stanowią Komisję Rewizyjną. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełni Zastępca Przewodniczącego Rady.

§ 10

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie kontroli nad działalnością finansową Rady.

2. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości, Komisja Rewizyjna żąda od Rady przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami prawidłowej gospodarki, bądź podjęcia innych działań ograniczających ewentualną szkodę.

3. W razie potrzeby Komisja Rewizyjna informuje o stwierdzonych nieprawidłowościach, dyrektora, rodziców lub właściwe organy państwowe, bądź samorządowe.

IV. Zadania i kompetencje Rady i Rad Oddziałowych

§ 11

1. Do zadań i kompetencji Rady należy w szczególności:

1)występowanie do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

2)uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;

3)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.

2. Rada realizuje swoje zadania w ramach bieżącej współpracy, w szczególności podczas posiedzeń.

§ 12

1. Do zadań i kompetencji Rady Oddziałowej należy w szczególności bieżące współpracowanie z nauczycielami oddziału oraz wspieranie działań Rady.

2. Rady Oddziałowe realizują swoje zadania w ramach bieżącej współpracy, bez zwoływania posiedzeń.

V. Posiedzenia Rady

§ 13

Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

§ 14

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady i ogół rodziców, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.

4. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy połowy składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Rady Oddziałowej.

5. Powiadomienie ogółu rodziców odbywa się poprzez wywieszenie informacji o terminie posiedzenia na tablicy ogłoszeń. Członkowie Rady informowani są terminie posiedzenia dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 15

W terminach określonych w § 14 ust. 1-4 Przewodniczący Rady przedstawia propozycję porządku obrad informując o tym członków Rady i ogół rodziców. Przepis § 14 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 16

1. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.

2. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

4. W posiedzeniach Rady mogą brać udział rodzice, informując uprzednio o tym dyrektora. Za zgodą Przewodniczącego Rady rodzice mogą zadawać pytania i zgłaszać wnioski. Każdy z rodziców ma prawo do składania, poza posiedzeniami Rady, wniosków na piśmie.

5. Dyrektor udostępnia odpowiednie pomieszczenia przedszkola celem umożliwienia odbywania posiedzeń, uwzględniając liczbę osób zaproszonych i chętnych rodziców.

§ 17

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

VI. Podejmowanie uchwał

§ 18

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 19

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 20

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VII. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 21

1. Członkowie Rady mają prawo:

1) dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.

2) wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola.

3) głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

VIII. Fundusze Rady

§ 22

1. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola.

2. Rada gospodaruje funduszami zgodnie z planem finansowym Rady.

3. Rada uchwala i zmienia plan finansowy Rady na dany rok szkolny w podziale na grupy przedsięwzięć oraz na poszczególne działania, uwzględniając zdiagnozowane potrzeby przedszkola i wychowanków. Plan finansowy może zawierać kwoty pozostawione w dyspozycji do późniejszego rozdysponowania. Podjęcie uchwał w tym zakresie może następować po zasięgnięciu opinii dyrektora.

§ 23

Pisemne wnioski do projektu planu finansowego Rady oraz o zmiany w planie finansowym Rady może złożyć dyrektor lub Rada Pedagogiczna, co nie wyłącza inicjatywy Rady.

§ 24

1. Rada ma własne konto bankowe.

2. Wpłaty środków na fundusz Rady dokonywane są bezpośrednio na konto bankowe lub gotówką do osoby upoważnionej przez Radę.

3. Rada może upoważnić wybranego rodzica lub pracownika przedszkola, za jego zgodą, do przyjmowania gotówkowych wpłat na fundusz Rady.

4. Rodzice składają dobrowolne deklaracje o wysokości miesięcznej indywidualnej składki na fundusz. Rodzice mogą dokonywać innych dodatkowych wpłat, w tym przeznaczonych na konkretne przedsięwzięcie.

5. Środkami zgromadzonymi z funduszu Rady Rodziców dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: Przewodniczącego Rady i Skarbnika Rady.

6. Rada Rodziców może upoważnić dyrektora przedszkola do wydatkowania środków finansowych Rady na konkretne działanie, zgodnie z przyjętym planem finansowym Rady, do ustalonej wysokości.

§ 25

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.

IX. Postanowienia końcowe

§ 26

Z treścią Regulaminu dyrektor zapoznaje ogół rodziców, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przedszkola.

§ 27

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------