‘GR.5 – Misie’

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Luty 2019

Nasze ulubione baśnie

 • rozwijanie wyobraźni – ilustrowanie ruchem znanych utworów literackich – zabawy w kąciku teatralnym
 • zapoznanie z funkcją i działalnością teatru, rozwijanie słownictwa: scena, widownia, kurtyna, widz, aktor, przedstawienie, marionetka, kukiełka…
 • kształtowanie koordynacji ruchowej w zabawach z muzyką
 • rozwijanie umiejętności odzwierciedlania w pracy plastycznej omawianych treści, wysłuchanych utworów literackich
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi – kupujemy bilety i określamy miejsce na widowni

Karnawał

 • rozumienie pojęcia karnawał
 • kultywowanie zwyczajów związanych z karnawałem – uczestnictwo w balu, przebrania
 • kształtowanie wyobraźni poprzez wykonywanie prac plastycznych, łączenie różnych materiałów
 • rozwijanie ekspresji ruchowej w zabawie
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunków w przestrzeni: w prawo/w lewo

W dawnych czasach

 • rozwijanie zainteresowań archeologią, jak wyglądała kiedyś ziemia, rośliny, dinozaury…?
 • zapoznanie dzieci z pracą górników (miejsca pracy i narzędzia, którymi się posługują)
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań, wierszy związanych z tematem
 • poznanie skarbów ziemi – gromadzenie w kąciku przyrody naturalnych okazów węgla, soli
 • kształtowanie wyobraźni poprzez podejmowanie przez dzieci działań plastycznych
 • wprowadzenie zapisu graficznego cyfry 6

Kiedy patrzę w niebo

 • rozwijanie zainteresowań związanych z kosmosem
 • poznanie układu i nazw planet w Układzie Słonecznym
 • rozbudzanie ciekawości i potrzeby wyjaśniania zjawisk zachodzących w otaczającym świecie (odbicie światła)
 • doskonalenie umiejętności kontynuowania sekwencji rytmicznych
 • poznanie obiektów kosmicznych, układów gwiazd
 • wprowadzenie zapisu graficznego cyfry 7

 

Przygotowanie do czytania  i pisania

Prowadzenie ćwiczeń doskonalących analizę i syntezę wzrokową i słuchową na materiale werbalnym. Odczytywanie wyrazów utworzonych z poznanych liter.

Wykonywanie ćwiczeń graficznych – rysowanie po śladzie i samodzielnie szlaczków litero podobnych

Zapoznanie z wyglądem liter pisanych i drukowanych:  S,s; R,r; G,g;

Sprawność ruchowa

Systematyczne prowadzenie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń porannych i gimnastycznych.

Język angielski: Shapes, Universe

Język czynny:

Poznanie nazw kształtów: circle, oval, triangle, square, rectangle, star, heart

Poznanie nazw związanych z kosmosem: stars, solar system, galaxy, earth, sun, sky, moon

Utrwalanie nazw kolorów, zabawek  i liczebników.

Słuchanie piosenki Zoom, zoom, zoom, we’re going to the moon

Powtarzanie: Good morning, Hello, Goodbye, Yes, it is, No, it isn’t; Big – Small, On the chair/table/floor, Under the chair/table; In the box/basket

Zwroty: I’m fine, happy, sad, sleepy, good, well, ok, angry.

Język bierny: Rozumienie poleceń: Bring me, Come here, Listen, Look, Touch, Make a circle, Make pairs, Be quiet, please, Point to…. Where is a block? Let’s sing a song, Wash your hands

Rozumienie czasowników: run, jump, walk, turn around, wave (your hand), fly, dance, drink, sing, sleep, put on. Rozumienie pytań i udzielanie odpowiedzi: How are you?, What colour is…? What is this? What’s the weather like today? Is it windy…? Do you like..? Yes, I do. No, I don’t.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------