‘GR.5 – Misie’

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Kwiecień 2019

Chronimy środowisko

 • kształtowanie postaw proekologicznych – zapoznanie z ideą Międzynarodowego Dnia Ziemi
 • poznanie sposobów segregacji śmieci – rozumienie pojęcia recyklingu
 • rozumienie zależności między działalnością człowieka i środowiskiem naturalnym (zanieczyszczenie powietrza)
 • doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
 • odzwierciedlanie rzeczywistości w pracach plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała i określania kierunków w przestrzeni
 • kształtowanie umiejętności racjonalnego wykorzystania wody – uświadomienie znaczenia wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin
 • wprowadzenie zapisu graficznego cyfry 0

Praca rolnika

 • poznanie pracy rolnika w czterech porach roku
 • rozwijanie zasobu słownictwa: rolnik, sadownik, hodowca, pszczelarz, ogrodnik
 • Skąd się bierze cukier? Skąd się bierze chleb? – poszukiwanie odpowiedzi, rozwijanie logicznego myślenia – historyjki obrazkowe
 • rozróżnianie i nazywanie różnych rodzajów zbóż i produktów pochodzenia zbożowego
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym dzieciom
 • utrwalanie znajomości kolejności dni tygodnia, nazw miesięcy
 • wprowadzenie zapisu graficznego cyfry 10

Projekt badawczy – Pisanka

 • poznawanie zwyczajów związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego (historyjka obrazkowa)
 • rozwijanie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi, poprawnych pod względem gramatycznym i logicznym na podstawie własnych przeżyć, doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności tworzenia, przeliczania i porównywania liczebności zbiorów
 • rozwijanie inwencji twórczej i pomysłowości w trakcie wykonywania prac plastycznych, dbanie o estetyczne wykonywanie prac – poznanie sposobów ozdabiania jaj
 • zapoznanie ze znakiem „-”

Kto Ty jesteś?

 • poznanie pojęcia Unia Europejska – kształtowanie świadomości, ze jesteśmy Polakami, Europejczykami
 • kształtowanie umiejętności odczytywania mapy, miasta w Polsce, położenie – północ, południe, wschód, zachód
 • poznawanie nazw, flag i podstawowych wiadomości, ciekawostek o wybranych państwach Unii Europejskiej
 • doskonalenie umiejętności wypowiedzi na podstawie literatury dziecięcej, wdrażanie do dokonywania i uzasadniania oceny postaw bohaterów, kształtowanie uważnego słuchania utworu literackiego
 • rozwijanie inwencji twórczej – wdrażanie do estetycznego wykonania pracy oraz doskonalenie umiejętności planowania pracy na całej płaszczyźnie kartki
 • rozwijanie zdolności rozpoznawania miejsca na kartce (prawy/lewy/górny/dolny róg)
 • poznanie hymnu Unii Europejskiej

 

Przygotowanie do czytania  i pisania

Prowadzenie ćwiczeń doskonalących analizę i syntezę wzrokową i słuchową na materiale werbalnym. Odczytywanie wyrazów utworzonych z poznanych liter.

Wykonywanie ćwiczeń graficznych – rysowanie po śladzie i samodzielnie szlaczków litero podobnych i liter

Zapoznanie z wyglądem liter pisanych i drukowanych:  Ł, ł; Z, z; H, h;

Sprawność ruchowa

Systematyczne prowadzenie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń porannych i gimnastycznych.

Ćwiczenia ruchowe w ramach programu „Przedszkolaki na start”

Język angielski  On the farm, Happy Easter

Język czynny:

Poznanie nazw zwierząt: horse, cow, sheep, pig, hen, rooster, goat, duck.

Poznanie słownictwa związanego ze Świętami Wielkanocnymi: Happy Easter, easter rabbit, easter egg, basket, lamb, chick.

Utrwalanie nazw kolorów, zabawek, liczebników, części ciała.

Słuchanie piosenki: „Old Mc Donald has a farm”

Powtarzanie: Good morning, Hello, Goodbye, Yes, it is, No, it isn’t; Big – Small, On the chair/table/floor, Under the chair/table; In the box/basket

Zwroty: I’m fine, happy, sad, sleepy, good, well, ok, angry.

Język bierny: Rozumienie poleceń: Bring me, Come here, Listen, Look, Touch, Make a circle, Make pairs, Be quiet, please, Point to…. Where is a block? Let’s sing a song, Wash your hands/ teeth, Open/ close your eyes

Rozumienie czasowników: run, jump, walk, turn around, wave (your hand), fly, dance, drink, sing, sleep, put on. Rozumienie pytań i udzielanie odpowiedzi: How are you?, What colour is…? What is this? What’s the weather like today? Do you like..? Yes, I do. No, I don’t. Where is…?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------