Głównym zadaniem naszego przedszkola jest organizowanie procesu wychowawczo dydaktycznego mającego na celu:

  • tworzenie u dzieci pozytywnego obrazu siebie;
  • kształtowanie pozytywnego stosunku do ludzi i najbliższego otoczenia;
  • rozwijanie aktywności poznawczej;
  • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Oczekujemy w efekcie naszej pracy rozbudzenia u dzieci poczucia własnej wartości, wrażliwości na potrzeby innych, wytrwałości w osiąganiu dobrych wyników w nauce. Przywiązujemy wagę do aktywnego i twórczego rozwoju pracowników.

Planując i organizując pracę z dziećmi uwzględniamy obowiązujące podstawy programowe, pedagogiczne koncepcje wychowania, nauczania, propozycje programowe, własne opracowania.

Swoją działalność realizujemy w bezpośredniej pracy z dziećmi, przy współudziale rodziców i specjalistów.
Naszą dewizą jest świadome i celowe wychowanie i nauczanie.