Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Nasze Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się dzieci w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.

Tworzymy aktualne warunki dla wszechstronnego rozwoju, umożliwiającego osiąganie gotowości szkolnej każdego wychowanka.

Wymienione zadania realizujemy w ramach programów opracowanych zgodnie z nową, obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, uwzględniającą najnowsze dążenia reformy oświatowej w Polsce.

 

Nasze przedszkole w 2014 roku przystąpiło do realizacji programu profilaktyki przemocy wobec dzieci Chronimy Dzieci. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

W ramach jego realizacji została opracowana Polityka ochrony dzieci obowiązująca w naszym przedszkolu. Treści w niej zawarte zostały poddane konsultacjom rodziców, pracowników przedszkola i prawnikowi z Fundacji Dzieci Niczyje.  Treści Polityki ochrony dzieci znajduje się: strona główna przedszkola w zakładce Chronimy dzieci.

Program wychowania przedszkolnego – „Kocham przedszkole”

Autorzy: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych.

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” jest dostosowany do nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego Dz. U z 2017, poz. 356).

Program opisuje proces wychowania i kształcenia dla dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

W programie wyodrębniono osiem obszarów działalności dziecka, do których zostały przypisane cele kształcenia i wychowania. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe, których układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności na poziomie wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań, koncentrując się na aktualnym poziomie rozwoju i możliwościach najbliższego rozwoju dziecka.

Podstawową formą działalności dzieci jest zabawa. W zabawie odtwarzają one i przetwarzają zdobyte doświadczenia, utrwalają nabyte umiejętności i wiadomości, uczą się planowania i zgodnego współdziałania w grupie. Zadania przyjęte w programie są realizowane poprzez organizowanie w przedszkolu warunków do podejmowania różnego rodzaju zabaw: swobodnych, dydaktycznych, konstrukcyjnych, tematycznych, grupowych.

 

Przedszkolny program z zakresu profilaktyki logopedycznej „ABC – ładnie mówić chcę”

Anna  Słomińska

Program opiera się na założeniach programowych edukacji szkolnej, dlatego zakres proponowanych zagadnień i treści został skorelowany z Podstawą programową wychowania przedszkolnego – rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 Nr 4 poz. 17) oraz Rozporządzeniem MEN  z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz. U. z 2009 Nr 4, poz. 18).

Program adresowany jest głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego ale również do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Celem głównym programu jest wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie i rozwijanie słuchu mownego;
 • kształtowanie prawidłowego oddychania w czasie czynności mówienia;
 • rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych;
 • rozumienie potrzeby dbałości o prawidłowość wypowiedzi słownych;
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych poprzez zabawę;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka;
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny.

Program wychowawczy Przedszkola Nr 228  „Przedszkolak z klasą”

Joanna Waszczuk

Program wychowawczy oparty jest na wieloletnich obserwacjach zachowań dzieci i osiągnięć związanych z ich rozwojem. Ma on wspomagać  nauczyciel, a dzieciom umożliwić odkrywanie i poznawanie możliwości tkwiących w nich samych. Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej; dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu określonych celów wychowawczych.

Realizując ten program wychowawczy przede wszystkim należy pamiętać o stworzeniu odpowiedniej atmosfery spokoju, wzajemnego zaufania i akceptacji. Dziecko powinno czuć się swobodnie oraz wiedzieć , że jest  słuchane i rozumiane.

Celem programu jest zapewnienie i ukierunkowanie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w oparciu o wartości moralne, jako przygotowanie do życia w otaczającym go świecie i jako przygotowanie do przyszłego pełnienia ról w dorosłym życiu.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
 • Kształtowanie podstawowych powinności moralnych tj. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.
 • Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.
 • Zwrócenie uwagi na złożoność otaczającego świata i na czyhające zagrożenia.
 • Uczenie dzieci rozwiązywania problemów i sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu i uwzględniania potrzeb innych.
 • Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi oraz przyrody.
 • Pomaganie dzieciom w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ ja”.
 • Umożliwianie dzieciom odkrywania siebie i innych poprzez własne działania.
 • Wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń.

Zakres proponowanych zagadnień i treści zawartych w programie jest zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego – rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku; Rozporządzeniem MEN i S z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz. U Nr 25, poz. 220) oraz innymi programami realizowanymi w  przedszkolu.

Program Edukacji Ekologicznej m.st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

J. Dybysławska, E. Pytlak, H. Waszkiewicz
Celem programu jest zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji ekologicznej dzieci najmłodszych dla kształtowania w całym społeczeństwie właściwych zachowań w środowisku i aktywnych działań na rzecz jego ochrony.
Program jest realizowany w przedszkolu od 2003 r. Co roku dzieci z grup realizujących program biorą udział w konkursach o tematyce ekologicznej, na terenie przedszkola i dzielnicy Mokotów, zdobywając wysokie lokaty i wyróżnienia.
Zainspirowani programem organizujemy na terenie przedszkola akcje o charakterze ekologicznym np. W tym roku zbieramy zużyte baterie.

Obszary merytoryczne, składające się na realizację programu:

 • ochrona powietrza
 • ochrona przed hałasem
 • ochrona wód i racjonalne ich wykorzystanie
 • segregacja odpadów
 • ochrona gleby i kształtowanie terenu
 • zdrowy styl życia

Nauczycielki realizujące program dbają, aby zajęcia ekologiczne były ciekawie prowadzone – dzieci mają szansę aktywnej, twórczej edukacji poprzez odkrywanie, eksperymentowanie, przeżywanie i poszukiwanie.

Wychowując i nauczając nasze przedszkolaki korzystamy z nowoczesnych metod i form pracy, wprowadzając elementy:

Edukacji matematycznej E. Gruszczyk–Kolczyńskiej – która ułatwia rozwój możliwości umysłowych i uzdolnień do uczenia się matematyki;

Metody Dobrego Startu M Bogdanowicz – rozwija funkcje językowe, usprawnia funkcje analizatorów: wzrokowego, słuchowego, oraz doskonali sprawność kinestetyczną i motorycznę, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania.

Metody aktywne – przygotowują dziecko do prezentacji własnego punktu widzenia, przygotowują do wystąpień publicznych, rozwijają umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy, sprawność umysłową oraz osobiste zainteresowania m.in. metoda projektów badawczych.