RADA RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 228

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców wychowanków.

2. Rada działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada liczy czterech członków, po jednym przedstawicielu z poszczególnych oddziałów, wybranym przez ogół rodziców.

2. Kadencja Rady trwa rok.

3. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco- doradczy.

4. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców (na pierwszym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym po zakończeniu swojej kadencji).

II. Wybory do Rady i Rad Oddziałowych

§ 3

1. Wybory do Rady i Rad Oddziałowych przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

2. Rodzice wychowanków danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową, w tym jednego przedstawiciela oddziału w Radzie Rodziców.

3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.

4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice wychowanków danego oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

5. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

6. Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym. Każdy z rodziców może oddać maksymalnie trzy głosy, po jednym na wybranego kandydata, spośród zgłoszonych dobrowolnie kandydatur.

§ 4

Każdy z członków Rady i Rady Oddziałowej ma prawo zrezygnować z członkostwa informując o tym na piśmie Przewodniczącego Rady.

§ 5

W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice danego oddziału mogą odwołać swojego reprezentanta w Radzie Oddziałowej. Wniosek w tej sprawie winno złożyć co najmniej dziesięciu rodziców tego oddziału lub dyrektor. Wybory uzupełniające odbywają się na tym samym zebraniu rodziców, pod rygorem nie odwołania dotychczasowego reprezentanta.

§ 6

Przepis § 3 ust. 6 stosuje się odpowiednio do wyborów uzupełniających.

III. Władze Rady

§ 7

1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

2. W przypadkach, o których mowa w § 4 i § 5, nowy członek Rady wstępuje w funkcję pełnioną przez uprzednio przez swojego poprzednika, bądź Rada dokonuje nowych wyborów.

§ 8

1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 9

Zastępca Przewodniczącego Rady i Sekretarz Rady stanowią Komisję Rewizyjną. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełni Zastępca Przewodniczącego Rady.

§ 10

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie kontroli nad działalnością finansową Rady.

2. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości, Komisja Rewizyjna żąda od Rady przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami prawidłowej gospodarki, bądź podjęcia innych działań ograniczających ewentualną szkodę.

3. W razie potrzeby Komisja Rewizyjna informuje o stwierdzonych nieprawidłowościach, dyrektora, rodziców lub właściwe organy państwowe, bądź samorządowe.

IV. Zadania i kompetencje Rady i Rad Oddziałowych

§ 11

1. Do zadań i kompetencji Rady należy w szczególności:

1)występowanie do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

2)uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;

3)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.

2. Rada realizuje swoje zadania w ramach bieżącej współpracy, w szczególności podczas posiedzeń.

§ 12

1. Do zadań i kompetencji Rady Oddziałowej należy w szczególności bieżące współpracowanie z nauczycielami oddziału oraz wspieranie działań Rady.

2. Rady Oddziałowe realizują swoje zadania w ramach bieżącej współpracy, bez zwoływania posiedzeń.

V. Posiedzenia Rady

§ 13

Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

§ 14

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady i ogół rodziców, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.

4. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy połowy składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Rady Oddziałowej.

5. Powiadomienie ogółu rodziców odbywa się poprzez wywieszenie informacji o terminie posiedzenia na tablicy ogłoszeń. Członkowie Rady informowani są terminie posiedzenia dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 15

W terminach określonych w § 14 ust. 1-4 Przewodniczący Rady przedstawia propozycję porządku obrad informując o tym członków Rady i ogół rodziców. Przepis § 14 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 16

1. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.

2. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

4. W posiedzeniach Rady mogą brać udział rodzice, informując uprzednio o tym dyrektora. Za zgodą Przewodniczącego Rady rodzice mogą zadawać pytania i zgłaszać wnioski. Każdy z rodziców ma prawo do składania, poza posiedzeniami Rady, wniosków na piśmie.

5. Dyrektor udostępnia odpowiednie pomieszczenia przedszkola celem umożliwienia odbywania posiedzeń, uwzględniając liczbę osób zaproszonych i chętnych rodziców.

§ 17

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

VI. Podejmowanie uchwał

§ 18

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 19

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 20

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VII. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 21

1. Członkowie Rady mają prawo:

1) dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.

2) wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola.

3) głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

VIII. Fundusze Rady

§ 22

1. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola.

2. Rada gospodaruje funduszami zgodnie z planem finansowym Rady.

3. Rada uchwala i zmienia plan finansowy Rady na dany rok szkolny w podziale na grupy przedsięwzięć oraz na poszczególne działania, uwzględniając zdiagnozowane potrzeby przedszkola i wychowanków. Plan finansowy może zawierać kwoty pozostawione w dyspozycji do późniejszego rozdysponowania. Podjęcie uchwał w tym zakresie może następować po zasięgnięciu opinii dyrektora.

§ 23

Pisemne wnioski do projektu planu finansowego Rady oraz o zmiany w planie finansowym Rady może złożyć dyrektor lub Rada Pedagogiczna, co nie wyłącza inicjatywy Rady.

§ 24

1. Rada ma własne konto bankowe.

2. Wpłaty środków na fundusz Rady dokonywane są bezpośrednio na konto bankowe lub gotówką do osoby upoważnionej przez Radę.

3. Rada może upoważnić wybranego rodzica lub pracownika przedszkola, za jego zgodą, do przyjmowania gotówkowych wpłat na fundusz Rady.

4. Rodzice składają dobrowolne deklaracje o wysokości miesięcznej indywidualnej składki na fundusz. Rodzice mogą dokonywać innych dodatkowych wpłat, w tym przeznaczonych na konkretne przedsięwzięcie.

5. Środkami zgromadzonymi z funduszu Rady Rodziców dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: Przewodniczącego Rady i Skarbnika Rady.

6. Rada Rodziców może upoważnić dyrektora przedszkola do wydatkowania środków finansowych Rady na konkretne działanie, zgodnie z przyjętym planem finansowym Rady, do ustalonej wysokości.

§ 25

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.

IX. Postanowienia końcowe

§ 26

Z treścią Regulaminu dyrektor zapoznaje ogół rodziców, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przedszkola.

§ 27

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.