Co się dzieje przy karmniku?

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku
 • rozwijanie umiejętności wypowiedzi na podstawie literatury dziecięcej, kształtowanie uważnego słuchania utworu literackiego
 • poznanie wybranych gatunków ptaków, uwrażliwianie na potrzebę dokarmiania ptaków w okresie zimy
 • rozbudzanie zainteresowań plastycznych podczas wykonywania prac nowo poznanymi technikami
 • doskonalenie umiejętności tworzenia i porównywania liczebności zbiorów
 • rozwijanie sprawności ruchowej w zabawach

Kucharka

 • poznanie pracy kucharki i narzędzi wykorzystywanych w pracy – wizyta w kuchni
 • inspirowanie zabaw tematycznych związanych z określonym zawodem;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 4 (i więcej w zależności od możliwości dzieci)
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu w trakcie zajęć umuzykalniających
 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej
 • kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów – podział na sylaby

A ja rosnę i rosnę               

 • orientowanie się w stosunkach pokrewieństwa w rodzinie
 • rozwijanie umiejętności społecznych, współpraca w grupie
 • wdrażanie do słuchania dłuższych utworów literackich
 • kształtowanie umiejętności spostrzegania rytmu w danym układzie i powtarzania sekwencji
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej podczas wykonywania prac plastycznych
 • doskonalenie umiejętności porównywania i określania długości (taki sam, długi, dłuższy, krótki, krótszy) i wysokości (niski niższy, wysoki, wyższy)

W pracowni krawieckiej

 • poznanie pracy ludzi w otoczeniu dziecka – krawcowa – narzędzia pracy;
 • rozwijanie zmysłu dotyku – rozpoznawanie przedmiotów;
 • nauka wycinania po linii prostej;
 • rozwijanie umiejętności określania stron ciała poprzez ćwiczenia i zabawy;
 • rozpoznawanie figur geometrycznych – trójkąt, kwadrat, koło.

Codzienne zabawy w sali i w ogrodzie umożliwiające różnorodne formy ruchu

Język angielski: SHAPES

Język czynny:

 • Utrwalenie zwrotów na powitanie i pożegnanie: Hello, Good morning, Goodbye
 • Poznanie nazw wybranych kształtów: circle, square, star, heart
 • Utrwalanie kolorów: blue, green, red, yellow; nazw zabawek: doll, car, teddy, blocks oraz słownictwa związanego z zimą: snow, showman, snowball
 • Śpiewanie piosenek: “Make a circle”; „If you are happy”

Język bierny:

 • Rozumienie poleceń: stand up, sit down, make a circle, make a train, open/close your eyes, wash your hands, clean your teeth, let’s sing a song
 • Rozumienie pytań: What colour is…? What’s this? What’s the shape?