Leśne SOS

 • „Co się dzieje przy karmniku?” – kształtowanie orientacji przestrzennej: prawa – lewa strona, doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie
 • rozpoznaje po wyglądzie kilka gatunków ptaków występujących w najbliższym otoczeniu
 • rozpoznaje wybrane zwierzęta występujące w dalszym otoczeniu, zwraca uwagę na charakterystyczne cechy wyglądu, sposób poruszania się, rodzaj pokarmu
 • rozumie konieczność ochrony zwierząt w czasie zimy – zna sposoby dokarmiania ich
 • poznaje zasady dokarmiania ptaków zimą, wie jak dostosować rodzaj pokarmu do potrzeb konkretnych gatunków
 • dostrzega charakterystyczne cechy zwierząt i innych obiektów oraz stara się je opisywać, używając poprawnych form związków wyrazowych – przymiotnika z rzeczownikiem
 • uczy się dostrzegać własny potencjał i zdolności plastyczne oraz odczuwać satysfakcję z własnej pracy i doceniać pracę innych dzieci

Lodowa  kraina

 • „Pingwinia rodzina” – kształtowanie umiejętności odwzorowywania liczebności zbioru za pomocą liczmanów, doskonalenie zdolności porównywania liczebności zbiorów.
 • dostrzega, że ludzie różnią się wyglądem, zainteresowaniami, krajem pochodzenia
 • rozumie, że na świecie są różne kraje, różni ludzie, różne tradycje, ale wszyscy mamy równe prawa
 • poznaje krajobrazy charakterystyczne dla różnych regionów świata, zwraca uwagę na występowanie charakterystycznych roślin i zwierząt , pogodę np. biegun północny
 • rozumie że człowiek powinien dbać o przyrodę
 • poznaje zagrożenia i konsekwencje wynikające z niewłaściwego korzystania z internetu: szkodliwe treści, niebezpieczne osoby, niebezpieczne działania, i respektuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu

Góry – Tatrzański Park Narodowy

 • „Górska wyprawa” konstruowanie gry ściganki – nabywanie doświadczeń logicznych i emocjonalnych, wdrażanie do respektowania umów, a także znoszenie porażek. Rozwijanie twórczej aktywności dziecka.
 • poznaje zwierzęta i rośliny objęte ochroną w Polsce
 • rozróżnia typy krajobrazów występujących w Polsce
 • wskazuje na mapie ważniejsze miasta i rzeki
 • stara się samodzielnie formułować pytania i zdania, w tym zdania złożone, na określony temat
 • tworzy reguły i zasady do gier i zabaw i pozastrzega ich
 • z uwagą słucha odtwarzanych z płyt piosenek o różnym charakterze : muzyki regionalnej, ludowej
 • stara się brać aktywny udział w rożnych formach obcowania z folklorem

Zwiedzamy Kraków

 • Podróż na matematyczną wyspę – samodzielne określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: określanie położenia przedmiotów w odniesieniu do własnego ciała (na prawo, na lewo, naprzeciw), poruszanie się w otoczeniu zgodnie z podaną instrukcją słowną
 • rozróżnia typy krajobrazów występujących w Polsce
 • wskazuje na mapie ważniejsze miasta i rzeki
 • nadaje tytuł poszczególnym epizodom przedstawionym na obrazkach
 • lepi z różnych mas plastycznych według własnego pomysłu
 • samodzielnie układa bajki zainspirowane ilustracjami lub przedmiotami
 • tworzy książki ilustrujące teksty literackie
 • kreuje różne postacie (realne i fikcyjne) wykorzystując mimikę, gest, głos
 • poznaje najważniejsze zabytki i pomniki* rozpoznaje na podstawie obrazków wybrane pomniki np. Smoka Wawelskiego

Język angielski: SHAPES

Język czynny:

 • Utrwalenie zwrotów na powitanie i pożegnanie: Hello, Good morning, Goodbye
 • Poznanie nazw wybranych kształtów: circle, triangle, square, star, heart
 • Utrwalenie kolorów: blue, green, red, yellow, white, black, pink, grey, orange, brown i słownictwa związanego z zimą: snow, showman, snowball, snowflake
 • Opisywanie zabawek: big blue block, small red car, yellow – green ball
 • Śpiewanie piosenek: „Make a circle„, „I’m a little snowman”, “If you are happy”

 Język bierny:

 • Rozumienie poleceń: stand up, sit down, make a circle, make a train, open/close your eyes, bring me…; let’s sing a song,

Rozumienie pytań: How are you? What colour is…? What’s this? What’s missing?